Časté dotazy

Zateplení zvenčí je jednoznačně výhodnější, protože eliminuje tepelné mosty a průběh teplot v nosné konstrukci je plusový. Zateplením zevnitř obvykle dochází ke kondenzaci vodní páry na rozhraní tepelné izolace a původní nosné stavební konstrukce. To může dále způsobit další bujení plísní. Obzvláště nebezpečný je tento druh zateplení pro stavby s dřevěnými trámovými stropy, kdy může docházet ke kondenzaci v oblasti trámů a následné hnilobě či tvorbě dřevokazných hub.
Pokud se má jednat o akustickou příčku a chcete dosáhnout nejlepších výsledků, tak v této stěně nesmíte vést žádné rozvody a provádět žádné otvory a prostupy.
Do příček, rozdělujících místnosti o přibližně stejných teplotách, není nutné vkládat žádnou fólii – parozábranu.
Zlepšit akusticky špatnou stávající stěnu můžete následovně : Při aplikaci tzv. předstěny ze sádrokartonu tl.12,5 mm z jedné strany s akuizolační výplní 80 – 100 mm. Ocelové nosné profily musí být předsazeny před stávající stěnou cca 5 mm. Provedené sádrokartonové stěny dle aplikace výrobců sádrokartonu.
Doporučujeme ponechat vzduchovou mezeru mezi stávající stěnou cca 5mm. Následně realizovat sádrokartonovou před stěnu s použitím akustické výplně. Konstrukce ani plošné prvky stěny a před stěny se nesmí dotýkat ani nesmí být společně kotveny, sloupky se uchycují k hornímu a spodnímu vodítku.
Při plném vyplnění příčky akustickou izolací dosáhnete lepších akustických vlastností než u příčky se vzduchovou mezerou. Nedoporučujeme velmi lehké, objemově nestálé izolace pro vyplnění příčky z důvodu sesedání a vznikání tzv. akustických mostů. Mezera 1cm znehodnotí příčku o 90%.
Pokud zateplíme na plnou výšku krokve (v našem případě 160 mm), doporučujeme bez obav přidat 60 mm před parozábranu (za dodržení výpočtových podmínek - teplota v podstřeší +20°C, relativní vlhkost max. 50%).
Provětrávání ve střeše napomáhá lepšímu odstranění vlhkosti ze skladby střechy (souvrství), zvyšuje bezpečnost, spolehlivost a životnost střechy. Výrobci krytiny požadují větrání pod krytinou vystavené venkovnímu prostředí (mrazu). Provětrávání musí být zajištěno od okapu k hřebeni pomocí větracích prvků v šikmé střeše v každém poli krokví. Pozor na spojení pojistné hydroizolační fólie u hřebene provětrávané střechy.
Umístění parozábrany mezi dvě vrstvy izolace doporučujeme z důvodu ochrany parozábrany proti poškození (při montáži sádrokartonu, osazování světel do podhledu, vedení elektroinstalace apod.).
Z hlediska zmenšení tepelných mostů (= zmenšení tepelné ztráty) a rizika kondenzace je vhodnější nad krokevní zateplení.
Z důvodu možnosti vzniku spárové netěsnosti je lepší překládat 2 tloušťky izolace. V tomto případě doporučujeme překládat desky přes spáry v předchozí vrstvě.
Nejdříve je třeba postavit příčky, které mají přednost před konstrukcí plovoucí podlahy. Plovoucí podlahy se sestavují v jednotlivých místnostech odděleně.
Umyvadlo je třeba upevnit na speciální nosič, nebo se v konstrukci příčky vyrobí výztuha ze dřeva. Závěsnou záchodovou mísu připevňovat přímo do SDK konstrukce nedoporučujeme. Nejlépe je její držák obezdít nebo jinak zpevnit.
Lze dosáhnout zlepšení o 12-15 dB. Dosažené zlepšení však závisí na typu zdi a provedení předsazené stěny. V případě rozdílu zvukových hladin mezi dvěma místnostmi je třeba počítat i s podélným vedením zvuku navazujícími stavebními dílci.
U konstrukcí podkroví doporučujeme vždy při zateplení parozábranu provést.
Pro sádrokartonové povrchy jsou vhodné disperzní barvy na bázi akrylátové barvy aplikované natíráním, válečkováním nebo stříkáním. Asi nejvhodnější a nejčastější je nanášení pomocí válečku. Použití barev jako primalex a jiné je naprosto v pořádku. Před prvním nátěrem doporučujeme povrch impregnovat.
Sádrokartonová deska je materiál na kterém není požární odolnost definovatelná ale pro tento materiál je definována zkouška hořlavosti. Na základě této zkoušky mají všechny sádrokartonové desky tak mají prokázánu třídu hořlavosti A - Nehořlavé.
Vždy je nutno respektovat dilataci objektu a jeho konstrukcí. Dilatační posuny zde mohou dosahovat několika milimetrů až centimetry. Dilatace se tak často řeší v sádrokartonové konstrukci obvykle stínovou spárou v opláštění.

Knauf

Fermacell

Rigips

Stomix

Baumit